Welkom op de Canderel website

 

 

Terms of use

Terms of use

WELKOM OP ONZE WEBSITE!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Van kracht vanaf 30 juni 2021

Wij, Whole Earth Brands, Inc., en onze werknemers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (samen “Whole Earth Brands”, de “Onderneming”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) onderhouden deze website (de “Site”) om u te informeren, u voor te lichten en met u te communiceren en om onze doelstelling na te streven om u producten van de hoogste kwaliteit te bieden. We nodigen u uit om onze Site te bezoeken, maar gelieve eerst de volgende Gebruiksvoorwaarden en alle vermelde documenten te lezen (samen de “Gebruiksvoorwaarden” genoemd) voor zover ze van toepassing zijn op uw gebruik van de Site, met inbegrip van alle inhoud, functionaliteiten en diensten die op of via de Site worden aangeboden, als gast of geregistreerde gebruiker. Door deze Site te gebruiken aanvaardt u en stemt u ermee in om gebonden te zijn door deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden onder Privacybeleid. Als u niet wenst in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, moet u de Site verlaten.

TOEGANG

U moet 18 jaar of ouder zijn, of 13 jaar zijn en de toestemming van een ouder of voogd hebben, om de Site te mogen bezoeken. We behouden ons het recht voor om op gelijk welk moment bewijs te vragen van de ouderlijke toestemming. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die de Site bezoeken via uw internetverbinding, op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat ze die naleven. Om de Site of enkele van de daarop aangeboden hulpbronnen te bezoeken, is het mogelijk dat u bepaalde registratie-informatie moet verstrekken. Een voorwaarde voor uw gebruik van de Site is dat alle door u verstrekte informatie juist, up-to-date en volledig is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde delen van de Site, of de volledige Site, beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers. We zullen niet aansprakelijk zijn als de Site, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar is op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode.

BEVEILIGING

Wanneer u onze Site gebruikt, moet u een zelf gekozen of aan u verstrekte gebruikersnaam, wachtwoord of elke andere informatie die deel uitmaakt van onze beveiligingsprocedures, als vertrouwelijk behandelen en mag u die niet bekendmaken aan derden. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of elke andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in om uit te loggen aan het einde van elke sessie. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u inlogt op uw account via een openbare of gedeelde computer, opdat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of noteren.

We hebben het recht om gelijk welke gebruikersnaam, identificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons verstrekt, op gelijk welk moment of om gelijk welke reden of zonder opgave van een reden uit te schakelen, ook wanneer u naar ons oordeel een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd. We hebben op gelijk welk moment het recht om de Site en alle door ons verstrekte diensten of materiaal op de Site in te trekken of te wijzigen.

 

 

VERTROUWEN OP GEPOSTE INFORMATIE

De op of via de Site aangeboden informatie wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden ter beschikking gesteld. We garanderen niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen op dergelijke informatie is strikt op eigen risico. We wijzen elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit elk vertrouwen op dergelijk materiaal door u of door een andere bezoeker van de Site, of door iemand die weet kan krijgen van de inhoud.

UPDATES – SITE

We kunnen de Site van tijd tot tijd updaten, maar de inhoud ervan is niet noodzakelijk volledig of up-to-date. Al het materiaal op de Site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht om dergelijk materiaal te updaten. We kunnen de Site op gelijk welk moment wijzigen, met of zonder kennisgeving. We kunnen de toegang tot de Site opschorten, of sluiten voor onbepaalde duur.

UPDATES – GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien en updaten. U bent gebonden door dergelijke herzieningen en dient daarom deze pagina regelmatig te bezoeken om de dan geldende Gebruiksvoorwaarden door te nemen waardoor u gebonden bent. Uw verdere gebruik van de Site na het posten van herziene Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee instemt.

INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN DE SITE

Alle informatie die we op deze Site verzamelen, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Door de Site te gebruiken stemt u in met alle door ons ondernomen handelingen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid. U verklaart en garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

LINKEN NAAR ONZE SITE

U mag linken naar onze Site, zolang dat gebeurt op een niet-commerciële, billijke en wettelijke manier, en geen schade toebrengt aan of profiteert van onze reputatie. Gelieve niet te linken op een manier die een vorm van goedkeuring of ondersteuning door ons doet vermoeden waar die niet bestaat. Zonder onze toestemming mag onze Site niet worden omkaderd op een andere site.

LINKS NAAR ANDERE SITES EN PLUG-INS VAN DERDEN

Onze Site kan links naar andere sites bevatten voor uw gemak en informatie, die kunnen worden beheerd door bedrijven die geen banden hebben met ons. We raden u sterk aan om de privacybeleidslijnen of -verklaringen te lezen van gelinkte sites die u bezoekt. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen banden hebben met ons, het gebruik van die sites of de privacypraktijken van die sites. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of hulpbronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijk daarvoor of voor elk verlies of schade dat kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om sites van derden te bezoeken die gelinkt zijn aan onze Site, doet u dat volledig op eigen risico en onder de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke sites.

De verstrekkers van plug-ins van derden, zoals tools voor social networking, op onze Site kunnen gebruik maken van geautomatiseerde middelen om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site en uw interacties met deze functies. Deze informatie valt onder de privacybeleidslijnen van de verstrekkers van plug-ins van derden. Voor zover wettelijk toegestaan zijn we niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze verstrekkers van plug-ins van derden.

WAT U NIET MAG DOEN

U mag kopieën van materiaal op de Site niet kopiëren of illustraties, foto’s, video’s, audio of andere grafische elementen niet gebruiken zonder de bijbehorende tekst. U mag geen verklaringen in verband met auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten op kopieën of materiaal van de Site wissen of wijzigen en u mag een deel van de Site niet reproduceren, verkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

Als u een deel van de Site afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, zal uw gebruiksrecht op de Site onmiddellijk ophouden te bestaan en moet u, naar ons goeddunken, alle door u gemaakte kopieën van het materiaal teruggeven of vernietigen. Er worden geen rechten, eigendomsrechten of belangen in of op de Site of inhoud van de Site overgedragen aan u, en we behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend. Elk gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt een inbreuk in op deze Gebruiksvoorwaarden en kan wetten inzake auteursrechten, handelsmerken en andere wetten schenden.

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze Sites niet misbruiken of wijzigen (bv. hacken, besmetten met een virus, Trojaans paard, computer worm, logic bomb of ander technologisch schadelijk materiaal of een ‘denial of service’-aanval uitvoeren, enz.) of anderszins onze technologie of functionaliteiten belemmeren of onze gegevens of die van onze klanten stelen. We raden u aan om virusbeschermingssoftware te gebruiken wanneer u om het even welke site bezoekt, ook die van ons. Hoewel we ons inspannen om onze Site te onderhouden en veilig te houden, kunnen we niet garanderen dat ze altijd beschermd zal zijn tegen bugs of virussen.

U mag geen inbreuk plegen op toepasselijke federale, nationale, lokale en internationale wetten of regels, en u mag zich niet voordoen of trachten voor te doen als ons of als een van onze werknemers, een andere gebruiker, persoon of entiteit. U mag zich niet schuldig maken aan ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de Site beperkt of belemmert, of dat ons of gebruikers van de Site kan schaden of kan blootstellen aan aansprakelijkheid, zoals door ons bepaald. U mag de Site enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

UW BIJDRAGEN                                         

De Site kan messageboards, chatrooms, persoonlijke webpagina’s of -profielen, fora, prikborden, blogs en andere interactieve functies bevatten (samen de “Interactieve Diensten”) waarmee u op of via de Site inhoud of materiaal kunt posten, inzenden, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers (hierna “posten”), met inbegrip van maar niet beperkt tot reacties, opinies, suggesties, teksten, verhalen, verklaringen, portretten, video- en audio-opnames of foto’s en alle afgeleide werken, aanpassingen of variaties daarop (samen de “Gebruikersbijdragen”). U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de Gebruikersbijdragen die u inzendt en de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het bericht, met inbegrip van de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gepastheid, originaliteit en auteursrechten ervan.

Alle Gebruikersbijdragen moeten voldoen aan de Inhoudsnormen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd. Elke Gebruikersbijdrage die u op de Site post, zal worden beschouwd als niet vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Hierbij verleent u ons onvoorwaardelijk een wereldwijd, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, eeuwigdurend en onherroepelijk recht en licentie om dergelijk materiaal te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden voor om het even welk doel. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van of de controle heeft over alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en dat u het recht hebt om de bovenvermelde licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen. U verklaart en garandeert dat al uw Gebruikersbijdragen voldoen en zullen voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden, en u stemt ermee in om ons en onze gelieerde ondernemingen en licentiegevers te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke inbreuk op die verklaring en garantie.

We hebben het recht om op gelijk welk moment een Gebruikersbijdrage te verwijderen of wijzigen om gelijk welke reden of zonder opgave van een reden, om een Gebruikersbijdrage te verwijderen of weigeren te posten om gelijk welke reden of zonder opgave van een reden, om met betrekking tot een Gebruikersbijdrage elke maatregel te nemen die we nodig of gepast achten naar ons goeddunken als we van oordeel zijn dat die Gebruikersbijdrage inbreuk pleegt op de Gebruikersvoorwaarden, met inbegrip van de Inhoudsnormen, een intellectueel eigendomsrecht of ander recht schendt, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site en het publiek bedreigt of enige aansprakelijkheid doet ontstaan voor ons. We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat het door u geposte materiaal inbreuk pleegt op hun rechten, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy, om de gepaste gerechtelijke stappen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot doorverwijzing naar wetshandhavingsinstanties, voor elk onwettig of ongeoorloofd gebruik van de Site, en om uw toegang tot heel de Site of een deel van de Site te beëindigen om gelijk welke reden of zonder opgave van een reden, met inbegrip van maar niet beperkt tot een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken hebben we het recht om onze volledige medewerking te verlenen aan om het even welke wetshandhavingsinstantie of rechtbank die ons verzoekt of beveelt om de identiteit bekend te maken van iemand die materiaal post op of via de Site. U ZIET AF VAN EN VRIJWAART DE ONDERNEMING TEGEN ELKE VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT EEN MAATREGEL DIE DOOR DE ONDERNEMING WORDT GENOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN UIT EEN MAATREGEL DIE WORDT GENOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEK DOOR DE ONDERNEMING OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

We kunnen echter niet al het materiaal onderzoeken alvorens dat op de Site wordt gepost en we kunnen niet garanderen dat verwerpelijk materiaal onmiddellijk na het posten zal worden verwijderd. Bijgevolg aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige handeling of enig verzuim met betrekking tot transmissies, communicaties of inhoud van een gebruiker of derden. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens iemand voor de uitvoering of niet-uitvoering van de bovenvermelde activiteiten.

INHOUDSNORMEN

Deze Inhoudsnormen zijn van toepassing op alle Gebruikersbijdragen en Interactieve Diensten. Gebruikersbijdragen moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, nationale, lokale en internationale wetten en regels.

U mag geen materiaal gebruiken dat:

• bedreigend, vernederend, beledigend, pesterig, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is, of dat seksueel expliciet of pornografisch materiaal of geweld promoot;

• discrimineert op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele voorkeur of leeftijd;

• inbreuk pleegt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon, of dat de wettelijke rechten (met inbegrip van het recht op openbaarmaking en privacy) van anderen schendt of dat materiaal bevat dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de toepasselijke wetten of regels of dat anderszins in strijd kan zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid;

• iemand kan misleiden;

• illegale activiteiten aanmoedigt of elke onwettige handeling stimuleert, bevordert of ondersteunt;

• wordt gebruikt om zich voor te doen als iemand anders, of dat uw identiteit of band met een persoon of organisatie verkeerd voorstelt;

• commerciële activiteiten of verkopen inhoudt, zoals wedstrijden, prijsvragen en andere verkooppromoties, ruilhandel of reclame;

• de indruk wekt dat het materiaal afkomstig is van ons of van een andere persoon of entiteit, als dat niet het geval is.

INTELLECTUELE EIGENDOM, SOFTWARE EN INHOUD

De Site en alle inhoud, functies en functionaliteiten ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaven, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de keuze en samenstelling ervan) zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of andere verstrekkers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten inzake auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten. We claimen geen auteursrechten op inhoud van overheden of andere inhoud in het publieke domein die we op de Site kunnen plaatsen.

U mag de Site enkel gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik of voor legitieme bedrijfsdoeleinden in verband met uw rol als onze huidige of potentiële klant, leverancier of verdeler. U mag het materiaal op de Site niet kopiëren, wijzigen, daarvan afgeleide werken maken, publiekelijk weergeven, publiekelijk uitvoeren, herpubliceren, downloaden, opslaan of verzenden, tenzij om:

• kopieën van dergelijk materiaal tijdelijk op te slaan in het RAM-geheugen;

• bestanden op te slaan die automatisch in het cachegeheugen van uw browser worden geplaatst om de weergave te verbeteren;

• een redelijk aantal pagina’s van de Site af te drukken voor een toegestaan gebruik.

ONZE HANDELSMERKEN EN AUTEURSRECHTEN

We zijn eigenaar van de auteursrechten op al het verstrekte materiaal. Alle handelsmerken, daarmee verband houdende namen, daarmee verband houdende merknamen, logo’s, emblemen, symbolen, namen van producten en diensten, ontwerpen en slogans, en alle combinaties, vormen en afgeleiden daarvan die we momenteel of hierna gebruiken, ongeacht of dergelijke merken momenteel zijn geregistreerd, zijn onze handelsmerken, tenzij anders vermeld. U mag materiaal van de Site niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, verspreiden of gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag onze logo’s niet gebruiken als “hotlink” naar een andere site, tenzij we dergelijke link vooraf en schriftelijk goedkeuren. Niets dat hier wordt vermeld, mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om de op de Site weergegeven handelsmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of de toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

OPMERKING OVER TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

De Site kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation Reform Act uit 1995, zoals gewijzigd, met inbegrip van verklaringen over onze verwachtingen, plannen, vooruitzichten, doelstellingen en strategieën voor de toekomst. Zonder het voorgaande te beperken zijn de woorden “kunnen,” “zullen”, “zouden”, “moeten”, “verwachten”, “plannen”, “anticiperen”, “de intentie hebben”, “geloven”, “schatten”, “voorspellen”, “voorzien”, “potentieel”, “voortduren”, “doel” en gelijkaardige uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen deze identificerende woorden bevatten. Er zijn bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere belangrijke factoren waardoor de werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen van de Onderneming materieel kunnen verschillen van de resultaten, prestaties of verwezenlijking die in toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Risico’s die worden vermeld onder “Risicofactoren” in het jaarverslag, de kwartaalverslagen en andere documenten van de Onderneming die ze van tijd tot tijd indient bij de Securities & Exchange Commission, zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. De Onderneming kan niet worden verplicht om toekomstgerichte verklaringen op de Site te updaten als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of anderszins. De informatie op de Site is niet bedoeld om en mag niet worden geacht deel uit te maken van de documenten die de Onderneming indient bij de Securities & Exchange Commission.

EFFECTEN VAN WHOLE EARTH BRANDS, INC.

We geven geen beleggingsadvies via de Site en het materiaal op de Site houdt geen aanbod in om effecten van de Onderneming te verkopen, of een verzoek of aanbod om deze te kopen in een staat of ander rechtsgebied binnen of buiten de VS. Als u materiaal op de Site gebruikt bij uw beslissing om onze effecten te kopen of verkopen, hou er dan rekening mee dat onze in het verleden behaalde prestaties geen indicatie zijn van succes in de toekomst. Potentiële beleggers dienen hun eigen juridische, financiële en fiscale adviseurs te raadplegen alvorens te beleggen in de Onderneming.

UITSLUITING VAN GARANTIE

WE ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN ‘DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE’-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, TOESTEL, PROGRAMMA’S, GEGEVENS OF ANDER AAN EIGENDOMSRECHTEN GEBONDEN MATERIAAL KAN BESMETTEN WEGENS UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ANDERE DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE OF DOOR HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DAT WERD GEPOST OP DE SITE, OF OP EEN ANDERE, DAARAAN GELINKTE SITE.

UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE, IS OP EIGEN RISICO. DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE, WORDEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” VERSTREKT, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE. DE ONDERNEMING NOCH EEN PERSOON DIE BANDEN HEEFT MET DE ONDERNEMING, GEEFT ENIGE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, JUISTHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN GEEFT DE ONDERNEMING NOCH IEMAND DIE BANDEN HEEFT MET DE ONDERNEMING, ENIGE VERKLARING OF GARANTIE DAT DE SITE, DE INHOUD ERVAN OF DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE, JUIST, BETROUWBAAR, VRIJ VAN FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN VERHOLPEN ZULLEN WORDEN, DAT ONZE SITE OF DE SERVER WAAROP ONZE SITE TER BESCHIKKING WORDT GESTELD, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN OF DAT DE SITE, DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE, AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

AL HET MATERIAAL OP DEZE SITE IN VERBAND MET VOEDING, GEZONDHEID EN LEVENSSTIJL WORDT UITSLUITEND VERSTREKT VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF VOEDINGSADVIES. HOEWEL WE ONS INSPANNEN OM DE NAUWKEURIGHEID VAN DE SITE EN DE INHOUD ERVAN TE VERZEKEREN, MAG U NIET VERTROUWEN OP DE VERSTREKTE INFORMATIE EN MOET U ALTIJD DE ETIKETTEN, WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN LEZEN ALVORENS ONZE PRODUCTEN TE GEBRUIKEN OF CONSUMEREN.

HIERBIJ SLUIT DE ONDERNEMING ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, WETTELIJKE OF ANDERE GARANTIE UIT, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT EEN GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE ONDERNEMING, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, KADERLEDEN OF BESTUURDERS ZULLEN GEENSZINS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOLGENS OM HET EVEN WELKE RECHTSTHEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, DAARAAN GELINKTE SITES, INHOUD VAN DE SITE OF ANDERE SITES, DIENSTEN OF ELEMENTEN DIE WORDEN BEKOMEN VIA DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE SITES, MET INBEGRIP VAN RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDINGEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LEED, EMOTIONEEL LEED, VERLIES VAN INKOMSTEN, WINSTDERVING, VERLIES VAN OMZET OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS, EN ONGEACHT OF DAT TE WIJTEN IS AAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DAT VOORZIENBAAR WAS. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP EEN AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

VRIJWARING

U stemt ermee in om de Onderneming, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en hun respectieve kaderleden, bestuurders, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers en leveranciers te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering, aansprakelijkheid, schadevergoeding, vonnissen, uitspraken, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot elk ander gebruik van de inhoud van de Site, diensten of producten dan uitdrukkelijk toegelaten in deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van informatie die bekomen werd op de Site.

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

Als u een van onze sites bezoekt, behalve de sites die eindigen op “.uk” en “.fr”, beheren en exploiteren we de Site vanuit de Staat Illinois, in de Verenigde Staten, en verschaffen we de Site uitsluitend om gebruikt te worden door personen in de Verenigde Staten. We beweren niet dat de Site of de inhoud ervan toegankelijk of gepast is buiten de Verenigde Staten. De toegang tot de Site kan onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Site bezoekt van buiten de Verenigde Staten, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Als u een van onze sites bezoekt die eindigen op “.uk”, beheren en exploiteren we de Site vanuit High Wycombe, Buckinghamshire, Engeland, en verschaffen we de Site uitsluitend om gebruikt te worden door personen in het Verenigd Koninkrijk. We beweren niet dat de Site of de inhoud ervan toegankelijk of gepast is buiten het Verenigd Koninkrijk. De toegang tot de Site kan onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Site bezoekt van buiten het Verenigd Koninkrijk, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

Als u een van onze sites bezoekt die eindigen op “.fr”, beheren en exploiteren we de Site vanuit Frankrijk en verschaffen we de Site uitsluitend om gebruikt te worden door personen in Frankrijk. We beweren niet dat de Site of de inhoud ervan toegankelijk of gepast is buiten Frankrijk. De toegang tot de Site kan onwettig zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Site bezoekt van buiten Frankrijk, doet u dat op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten.

TOEPASSELIJK RECHT

Als u een van onze sites bezoekt, behalve de sites die eindigen op “.uk” en “.fr”, worden deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of elke vordering voortvloeiend uit of verband houdend met de sites, hun onderwerp of samenstelling (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door en geïnterpreteerd volgens de interne wetten van de Staat Illinois, zonder uitwerking te geven aan om het even welke bepaling of regel inzake rechtskeuze of -conflict (van de Staat Illinois of een ander rechtsgebied). Elke rechtszaak, vordering of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden of de bezochte site, zal uitsluitend worden ingesteld in de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de Staat Illinois, in elk geval in de County Cook, hoewel we het recht behouden om elke rechtszaak, vordering of procedure tegen u wegens een inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden te voeren in uw land van verblijf of in elk ander relevant land.

Als u een van onze sites bezoekt die eindigen op “.uk”, worden deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of elke vordering voortvloeiend uit of verband houdend met de sites, hun onderwerp of samenstelling (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door de wetten van Engeland en Wales en onderwerpt u zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Als u een van onze sites bezoekt die eindigen op “.fr”, worden deze Gebruiksvoorwaarden en elk geschil of elke vordering voortvloeiend uit of verband houdend met de sites, hun onderwerp of samenstelling (in elk geval met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst door de burgerlijke wetten van Frankrijk en onderwerpt u zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Frankrijk.

U stemt ermee in om af te zien van enig bezwaar tegen de uitoefening van de bevoegdheid van dergelijke rechtbanken over u en tegen het rechtsgebied van dergelijke rechtbanken.

AFSTANDSVERKLARING EN SCHEIDBAARHEID

Geen afstandsverklaring van deze Gebruiksvoorwaarden door ons zal worden geacht een verdere of voortdurende afstandsverklaring te zijn van dergelijke voorwaarde of bepaling of van een andere voorwaarde of bepaling, en elk verzuim van ons om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te bevestigen, zal geen afstandsverklaring van dergelijk recht of dergelijke bepaling inhouden. Als een bevoegde rechtbank een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om de een of andere reden als ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar beschouwt, zal die bepaling worden afgeschaft of beperkt tot een minimum, zodat de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht zullen blijven.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Site. Ze vervangen alle voorgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge, met betrekking tot de Site.

Gelieve contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of ons Privacybeleid.

Whole Earth Brands, Inc.

T.a.v.: juridische dienst

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606

U.S.A.

Dank u voor uw bezoek aan onze website!